Marshall High School Veterans Day ceremony.

Wednesday, November 18, 2015